Lise ve Dengi Öğrenim ile Yükseköğrenimden Mezun Olan Erkek Çocuklarının Vakfın Sağlık Yardımlarından Yararlandırılması

Vakfımız Sağlık Yönetmeliği gereğince Vakıf üyesinin, 18 yaşını veya orta öğrenim yapıyor ise 20 yaşını, yükseköğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış veya 18 yaşını doldurmuş olup da çalışamayacak durumda evli olmayan malul erkek çocukları ile yaşları ne olursa olsun evli bulunmayan ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan veya bunlardan aylık yahut geliri olmayan kız çocuklarına sağlık yardımı yapılmaktaydı.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılan değişiklikler göz önüne alınarak konu ile ilgili Sağlık Yönetmeliğinin 2. maddesi yeniden düzenlenmiş olup,

Vakıf üyesinin evli bulunmayan ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan veya bunlardan aylık yahut geliri olmayan erkek çocuklarına, lise ve dengi öğrenimden mezun olanlarda 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlarda ise 25 yaşını geçmemek şartıyla, mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle sağlık yardımı yapılacaktır.

Bu kişilerle ilgili aşağıda listelenen belgelerin Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesi halinde Vakfın sağlık yardımlarından yararlanmalarını teminen sistem kayıtları güncellenecektir.

 

Temin edilmesi gereken belgeler

İstenen tüm belgeler https://www.turkiye.gov.tr adresinden alınabilmekte olup, ilgili belgelerin gönderiminden sonra her yıl Ekim ayına kadar yenilenmesi gerekmektedir.

 

 

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI BAŞKANLIĞI